Годишњи план 2016/2017

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊЕ УЧЕНИКА 2016/2017Месец 2016/2017
Активности
Циљеви
Носиоци активности


Септембар


*у току
школске
године

Формирање Тима за заштиту, упознавање са новим члановима, анализа Програма заштите,
„Добро дошли у нашу школу”-
пријем првака
*сарадња са свим потребним
институцијама и стручњацима
који су укључени у Протокол
током школске године
Превенција и заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Чланови Тима за заштиту, учитељи
Октобар

Доношење правила понашања на нивоу школе,
редефинисање постојећих правила
Утврђивање правила понашања на нивоу школе и поштовања истих
Чланови Тима за заштиту, одељенске старешине, учитељи
Новембар
Радионице на тему толеранције, сарадња са Вршњачким тимом и Ученичим парламентом

Међусобна интеграција Тимова
Чланови Тима за заштиту, координатори Вршњачког тима и Ученичког парламента

Децембар, јануар
Припрема новогодишњих представа, разматрање стања безбедности, подношење полугодишњег извештаја о раду Тима Наставничком већу

Стварање позитивне климе кроз заједнички рад, утврђивање степена безбедности ученика у школи
Учитељи,одељењске старешине,
чланови Тима за заштиту
Март, април, мај

Организација учешћа ученика у спортским турнирима и хуманиратним акцијама

Развијање хуманости и спортског духа
Тим за заштиту у сарадњи са предметним наставницима и учитељима
Јун

Вредновање активности Тима спроведених у току школске године, израда и подношење извештаја Наставничком већу

Успешна реализација планираних активности
Координатор Тима за заштиту
Током целе школске године

Разматрање стања безбедности, рад на поједниначним случајевима насиља, стручно усавршавање чланова Тима, сарадња са другим тимовима у школи и обезбеђивања реализације Програма заштите
По Протоколу и тачно утврђеним корацима наставници и сви запослени у школи, треба да сарађују како би обезбедили реализацију Програма заштите
Тим за заштиту
у току
школске
године
Пројекат
Превенција,
развијање толеранције
Тим за заштиту у сарадњи са предметним наставницима и учитељима

Нема коментара:

Постави коментар