понедељак, 12. октобар 2015.

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 2015-2016Тим за заштиту ученика пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у шкплској 2015/2016 чине:
1.      Милан Пашић, директпр шкпле;
2.      Ненад Стаменовић, наставник техничког и информатичког образовања и координатор Тима;
3.      Сузана Бранковић Павловић, наставник математике;
4.      Јелена Пантић, учитељ;
5.      Драшко Стојковић, наставник физичког васпитања;
6.      Јелена Матијашевић, наставник физичког васпитања;
7.      Биљана Ристовић, учитељ;
8.      Јелена Влајковић, наставник грађанског васпитања;
9.      Јелена Медаревић, психолог;
10.  Драгана Дејановић Ковачевић, наставник српског језика;
11.  Немања Пантић, наставник историје;
12.  Вера Васић, учитељ;
13.  Зденка Јаношев, наствник географије
14.  Светлана Петровић, наставник историје;
15.  Љиљана Костић, наставник физике;
16.  Весна Младеновић, педагог;
17.  Данијела Тасић, родитељ;
18.  Андријана Ристић, ученик;