Програм заштите

Програм заштите ученика од насиља је скуп
-превентивних активности које подразумевају све оне активности које школа може да предузме да би се насиље спречило и умањило, као и начин праћења и
-мера интервенције које подразумевају активности које се предузимају када се насиље догодиПРОГРАМ ЗАШТИТЕ
Превентивне активности
САДРЖАЈ
ЗАДУЖЕНЕ ОСОБЕ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Израда програма и његово повезивање са развојним планом школе, самовредновањем рада школе; усклађивање циљева
Тим за заштиту и остали тимови
Јун, септембар; током године
Упознавање ученика првог и петог разреда са Посебним протоколом
Учитељи и одељенске старешине
Септембар
Дефинисање правила понашања за ученике првог разреда и редефинисање правила понашања на новоу школе; постављање нових правила у учионицама
Учитељи првог разреда, остали учетиљи, одељенске старешине
Септембар
Разговори о правилима понашања у сваком одељењу, интерним процедурама за реаговање, раду Вршњачког тима и Тима за заштиту; редефинисање правила понашања на новоу школе; постављање нових правила у учионицама
Учитељи и одељенске старешине
Октобар
Израда Азбуке лепог понашања
Наставник грађанског васпитања Јелена Влајковић
Октобар
Анализа примене Кутије поверења
Тим за заштиту
Током целе школске године
Отварање блога о ненасиљу; редовно ажурирање блога
Наставник техничког и информатичког образовања Ненад Стаменовић
Септембар и током целе школске године
Учешће ученика млађих разреда у манифестацији Радост Европе и Дечијој недељи
Учитељи Јелена Пантић  и Биљана Ристановић
Октобар
Сајам науке ''Знање на видику''

Колектив ОШ ''Иво Андић''
Октобар, новембар
Организовање представе ученика четвртог разреда за мађе резреде на тему превенције насиља
Учитељи Јелена Пантић и Биљана Ристановић
Децембар
Хуманитарни концерт
Колектив ОШ ''Иво Андић''
Током школске године
Спортске активности у оквиру система школских спорстких такмичења:
стони тенис, пливање, кошарка,одбојка, мали фудбал, рукомет, атлетика
Наставник физичког васпитања Драшко Стојковић
Новембар, март, април, мај
Пролећни крос
Наставник физичког васпитања Драшко Стојковић
Април
Спортски дан у нашој школи
Наставници физичког васпитања
Мај
Активности ученика у домаћим и међународним пројектима у којима учествује наша школа
Тим за заштиту у сарадњи са Тимом за школско развојно планирање, предметни наставници
Током целе школскегодине
Реализација радионица на тему ненасиља, асертивног понашања у шестом и седмом разреду
Наставник грађанског васпитања Јелена Влајковић
Током школске године
Анализа учесталости и облика насилног понашања на нивоу одељења и школе
Одељенске старешине, Тим за заштиту,  Савет родитеља, ПП служба
Током целе школске године
Саветодавни рад и појачани васпитни рад
ПП служба
Током целе школске године
Рад Тима за заштиту на случајевима насиља
Тим за заштиту
Током целе школске године
Сарадња са Саветом родитеља (упознавање са Програмом заштите, правилима понашања у школи, информисање о активностима школе у овој области)

Директор Милан Пашић  и координатор Тима Сузана Бранковић Павловић
Током школске године
Сарадња са локалном заједницом на нивоу општине и града
Директор Милан Пашић
Током целе школске године
Предавања и трибине на тему превенције насиља у оранизацији полиције и дома здравља
Директор Милан Пашић  и координатор Тима Сузана Бранковић Павловић
Током школске године
Предавање представника полиције на тему насиља на стадионима
Наставник физичког васпитања Драшко Стојковић
Током школске године
Сарадња са Ученичким парламентом
Наставник грађанског васпитања Јелена Влајковић
Током школске године
Рад школских секција (литерарна, драмска, рецитаторска, беседништво, новонарска, ликовна, библиотечка, авиомоделарска)
Такмичења ученика
Предметни наставници,  учетељи, стручни сарадници
Током школске године
Посете културним манифестацијама
Тим за културу
Током школске године
Снимање краткометражног филма на тему превенције вршњачког насиља
Наставник грађанског васпитања Јелена Влајковић и  наставник техничког и информатичког образовања Ненад Стаменовић
Друго полугодиште
Превенција насиља кроз наставне садржаје
Колектив ОШ ''Иво Андрић''
Током целе школске године


 

Нема коментара:

Постави коментар