Појам и облици насиља

     
Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика.Насиље може имати следеће облике:

Физичко насиље је насиље које доводи до стварног или потенцијалног повређивања ученика.
Психичко или емоционално насиље је оно понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког или емоционалног здравља и достојанства ученикa. 

Социјално насиље је понашање  које има за последицу искључивање из групе или дискриминацију ученика по било ком основу.

Сексуално насиље подразумева присилно укључивање ученика у било какву конкретну или неконкретну сексуалну активност.  
Електронско насиље има за циљ повређивање, узнемиравање или било какво друго наношење штете ученику који не може да се заштити од таквих поступака. Појављује се у облику текстуалних или видео порука, фотографија или позива на друштвеним мрежама, четовањем, укључивањем у форуме и слично.


 
Нема коментара:

Постави коментар