Годишњи план 2013/2014

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊЕ УЧЕНИКА 2013/2014

 

МЕСЕЦ
2013/2014
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ
Септембар
Формирање Тима за заштиту, упознавање са новим члановима, анализа Програма заштите

Чланови Тима за заштиту
Октобар
Доношење правила понашања на нивоу школе,
редефинисање постојећих правила

Чланови Тима за заштиту, одељенске старешине
Новембар
Радионице на тему толеранције, сарадња са Вршњачким тимом и Ученичим парламентом
Чланови Тима за заштиту, координатори Вршњачког тима и Ученичког парламента
Децембар, јануар
Припрема новогодишњих представа; разматрање стања безбедности; подношење полугодишњег извештаја о раду Тима Наставничком већу
Учитељи Јелена Пантић и Биљана Ристовић; координатор Тима Сузана Бранковић Павловић

Фебруар и током другог полугодишта
Снимање краткометражног филма на тему превенције вршњачког насиља
Наставник грађанског васпитања Јелена Влајковић и  наставник техничког и информатичког образовања Ненад Стаменовић
Март, април, мај
Организација учешћа ученика у спортским турнирима и хуманиратним акцијама
Тим за заштиту у сарадњи са предметним наставницима
Јун
Вредновање активности Тима спроведених у току школске године, израда и подношење извештаја Наставничком већу
Координатор Тима Сузана Бранковић Павловић
Током целе школске године
Разматрање стања безбедности, рад на поједниначним случајевима насиља, стручно усавршавање чланова Тима, сарадња са другим тимовима у школи и обезбеђивања реализације Програма заштите
Тим за заштиту
 

Нема коментара:

Постави коментар