Годишњи план 2014/2015

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊЕ УЧЕНИКА 2014/2015

Месец 2014/2015
Активности
Циљеви
Носиоци активности


Септембар


*у току
школске
године

Формирање Тима за заштиту, упознавање са новим члановима, анализа Програма заштите,
„Добро дошли у нашу школу”-
пријем првака
*сарадња са свим потребним
институцијама и стручњацима
који су укључени у Протокол
током школске године
Превенција и заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Чланови Тима за заштиту, учитељи
Октобар

Доношење правила понашања на нивоу школе,
редефинисање постојећих правила
Утврђивање правила понашања на нивоу школе и поштовања истих
Чланови Тима за заштиту, одељенске старешине, учитељи
Октобар -Април
Пројекат ,,Играм фер и ван терена''
Развијање толеранције
Чланови Тима за заштиту , наставници физичког васпитања, одељенске старешине
Октобар - Новембар
Пројекат ,,Заједно против електронског насиља''
Превенција злоупотребе савремених комуникационих средстава, едукација ученика
Чланови Тима за заштиту , одељенске старешине, наставници ТиИО, информатике
Новембар
Радионице на тему толеранције, сарадња са Вршњачким тимом и Ученичим парламентом

Међусобна интеграција Тимова
Чланови Тима за заштиту, координатори Вршњачког тима и Ученичког парламента

Децембар, јануар
Припрема новогодишњих представа, разматрање стања безбедности, подношење полугодишњег извештаја о раду Тима Наставничком већу

Стварање позитивне климе кроз заједнички рад, утврђивање степена безбедности ученика у школи
Учитељи,одељењске старешине,
чланови Тима за заштиту
током другог полугодишта
Пројекат ,,Од ЈА до МИ'' 2

Константим праћењем климе у одељењима развијати другарство и толеранцију

Чланови Тима за заштиту, одељенске старешине, учитељи

Март, април, мај

Организација учешћа ученика у спортским турнирима и хуманиратним акцијама

Развијање хуманости и спортског духа
Тим за заштиту у сарадњи са предметним наставницима и учитељима
Јун

Вредновање активности Тима спроведених у току школске године, израда и подношење извештаја Наставничком већу

Успешна реализација планираних активности
Координатор Тима за заштиту
Током целе школске године

Разматрање стања безбедности, рад на поједниначним случајевима насиља, стручно усавршавање чланова Тима, сарадња са другим тимовима у школи и обезбеђивања реализације Програма заштите
По Протоколу и тачно утврђеним корацима наставници и сви запослени у школи, треба да сарађују како би обезбедили реализацију Програма заштите
Тим за заштиту
Током целе школске године

Обележавање важнијих датума
Подстицати ученике да уоче људске вредности, значај очувања здравља, животне средине и међуљудских односа
Колектив ОШ ,,Иво Андић''
 

Нема коментара:

Постави коментар